Číslo smlouvy:..............

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Martin Čablík IČ: 73858951
Hobzíkova 2567/35 OPAVA 74601
Raiffeisen BANK : 2528291001/5500

(dále jen jako poskytovatel) a Uživatelem:

Jméno / Název firmy (fakturační adresa):Ulice / Město / PSČ:

....................................................................................................................

Rodné číslo/datum narození: ........................................................................

IČ: ................................. DIČ: ....................................................................

Telefon:......................... E-mail:.................................................................

ICQ / Skype / MSN: ....................................................................................

Adresa odběrového místa:............................................................................

Smlouva se uzavírá na dobu .........................................................................

Specifikace služeb:

Inzerovaná / maximální rychlost....................................................................

Garantovaná rychlost.....................................................................................

Minimálně dostupná rychlost.........................................................................

Cena za službu: ...........................................................................................

IP adresa:......................................................................................................

Obě strany se dohodly na plnění smluvních podmínek, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Uživatel potvrzuje převzetí plného znění smluvních podmínek sítě
Martin Čablík - MaiNet.

Dne: ………………………………… v: ………………………………………………

Za uživatele: ………………………. Za poskytovatele: ………………………….