CENÍK PLATNÝ OD 01.011.2018

Zřízení přípojky:
Pásmo 2.4 GHz - v tomto pásmu již nová připojení nerealizujeme (totální zarušení pásma)

Pásmo 5.4 GHz od 1.700,- Kč

Rychlost připojení (download/upload)...pro přípojky v pásmu 5GHz

Internet 12M / 2M (vhodné pro email, www, soc. sítě) 300 Kč/měsíčně
maximální rychlost 12M/2M------běžně dostupná rychlost 10M/2M----- minimální rychlost 5M/1M

Internet 16M / 2M ( vhodné pro youtube, stream TV) 400 Kč/měsíčně
maximální rychlost 16M/2M------běžně dostupná rychlost 12M/2M----- minimální rychlost 8M/1M

Internet 20M / 3M.(pro stahování větších objemů dat 500 Kč/měsíčně
maximální rychlost 20M/3M------běžně dostupná rychlost 9M/3M------ minimální rychlost 9M/1M

Veřejná IP pro Vaše PC / Router = zdarma

U těchto standardních tarifů není uplatňována FUP (fair user policy) - omezení přenesených dat.
Rovněž nejsou uplatňovány žádná pravidla pro priorizaci nebo
omezení konkrétních služeb.

Další rychlosti jsou řešeny individuálně dle potřeby zákazníka (tarify pro firmy "na míru"). Pro bližší informace nás prosím kontaktujte

Vysvětlení pojmů:
---------------

Minimální rychlost:

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu), kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. V případě, že rychlost klesne pod tuto hodnotu, znamená takový stav výpadek služby. To znamená, že rychlost stahování, resp. vkládání dat
by neměla nikdy klesnout pod tuto hodnotu.

Maximální rychlost:

Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání, kterou příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu uvedl ve smlouvě koncovému uživateli pro poskytování dané služby. Maximální rychlost musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro rychlosti stahování a vkládání limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná.

Běžně dostupná rychlost:

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá. Tato rychlost je definována jako podíl množství stažených či vložených dat a příslušného časového úseku, ve kterém je služba poskytována. Běžně dostupná rychlost může být specifikována různou hodnotou pro čas špičky i pro čas mimo špičku, avšak
v takovém případě, musí být dané rychlosti běžně dosažitelné v daných časových úsecích (ve špičce, mimo špičku). Poskytovatel služby přístupu k internetu musí též jasně uvést časové vymezení úseků ve špičce a mimo špičku, a to jasnými numerickými hodnotami.

Inzerovaná rychlost:

Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací, prodejem nebo dodáním dané služby. Inzerovaná rychlost, včetně další komerční komunikace, podléhá rovněž příslušným ustanovením spotřebitelského a soutěžního práva a nesmí být vyšších hodnot než ve smlouvě uvedené hodnoty maximálních rychlostí.

Velká trvající a velká pravidelně se opakující odchylka od běžně dostupné rychlosti:

Za detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat považuje Úřad takovou odchylku, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut.
.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat považuje Úřad takovou odchylku, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

-----------------------------------------------------------------------------------

Práce technika......... ............................................ 300Kč /hod.
Příjezd technika na vyžádání v Opavě....................50 Kč
Příjezd technika na vyžádání mimo Opavu. ..........12Kč /Km

Veškeré ceny jsou koncové, nejsme plátci DPH.

.