CENÍK PLATNÝ OD 01.01.2021

Zřízení přípojky:
Pásmo 2.4 GHz - v tomto pásmu již nová připojení nerealizujeme (totální zarušení pásma)

Pásmo 5.4 GHz od 2.300,- Kč

Rychlost připojení (download/upload)...pro přípojky v pásmu 5GHz

Internet 16M / 3M (vhodné pro email, www, soc. sítě) 300 Kč/měsíčně
maximální rychlost 16M/3M------garantovaná rychlost 10M/2M----- minimální rychlost 8M/1M

Internet 20M / 5M ( vhodné pro youtube, stream TV) 400 Kč/měsíčně
maximální rychlost 20M/5M------garantovaná rychlost 12M/3M----- minimální rychlost 9M/2M

Internet 50M / 10M.(pro stahování větších objemů dat 500 Kč/měsíčně
maximální rychlost 50M/10M------garantovaná rychlost 30M/6M------ minimální rychlost 20M/5M

Veřejná IP pro Vaše PC / Router = zdarma

U těchto standardních tarifů není uplatňována FUP (fair user policy) - omezení přenesených dat.
Rovněž nejsou uplatňovány žádná pravidla pro priorizaci nebo
omezení konkrétních služeb.

Další rychlosti jsou řešeny individuálně dle potřeby zákazníka (tarify pro firmy "na míru"). Pro bližší informace nás prosím kontaktujte

Vysvětlení pojmů:
---------------

Minimální rychlost:

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download)
nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby
přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout.
Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti
inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle
referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování
(download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální
rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za
sekundu (např. kb/s nebo Mb/s)

Maximální rychlost:

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem
na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na
konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload
limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě
připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně
pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace
o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena
v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např.
kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální
rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

Běžně dostupná rychlost:

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel
předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá.
Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty
rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho
kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI

Inzerovaná rychlost:

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download)
a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu
uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu,
v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou
označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu
s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než
maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP
propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.
Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např.
kb/s nebo Mb/s).

Velká trvající a velká pravidelně se opakující odchylka od běžně dostupné rychlosti:

Za detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka,
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles
skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP
propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti
v intervalu delším než 70 minut.
.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování
(download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při
které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou
hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5
minutám v časovém úseku 90 minut

-----------------------------------------------------------------------------------

Práce technika......... ............................................ 300Kč /hod.
Příjezd technika na vyžádání v Opavě....................100 Kč
Příjezd technika na vyžádání mimo Opavu. ..........15Kč /Km

Veškeré ceny jsou koncové, nejsme plátci DPH.

.